Rubrika: Aktuality

katuality

Členské příspěvky pro rok 2020

Děti, mládež, senioři nad 65 letDospělí (19 – 64 let)
Sokolský příspěvek (známka) 200,-Sokolský příspěvek (známka) 500,-
Oddílový příspěvek                500,- Oddílový příspěvek                500,-
Celkem                                   700,-  Celkem                                   1000,-

Hostujících fotbalistů se netýká sokolský příspěvek (platí jen oddílový), nejsou ale od Sokola úrazově ani odpovědnostně pojištěni.   

Cvičitelé a trenéři, ostatní funkcionáři a neaktivní členové jsou od oddílového příspěvkuosvobozeni (platí jen sokolský příspěvěk ve výši 500,- nebo 200,- Kč). 

U dětí a mládeže navštěvujících aktivity organizované Jednotou je členství  v „Sokole“povinné.

Členské příspěvky na rok 2020 musí být uhrazeny neprodleně.

 Pokud se tak nestane, je další činnost v oddílech Jednoty nepřípustná(viz stanovy ČOS).

Vstupné na cvičení pro nečleny TJ Sokol Zásmuky činí   50,- Kč za hodinu.

TJ Sokol Zásmuky

Tělocvičná jednota Sokol Zásmuky byla založena v roce 1895. Sokolovna byla dostavěna v roce1923. V dnešní době patří se svými 200 členy mezi největší dobrovolné a společenské organizacev Zásmukách. Organizačně je součástí župy Tyršovy. Nejvyšší orgán jednoty je valná hromada, která se v Zásmukách koná vždy na jaře. Statutárním orgánem jednoty je výbor TJ, v jeho čele stojístarosta Sokola. Výbor řídí činnost jednoty v období mezi valnými hromadami. Jménem jednoty je oprávněn jednat starosta jednoty a jednatel jednoty. V posledních letech doznala sokolovna a jejíokolí mnoha změn. V roce 2002 na podzim se začalo s výstavbou tenisových kurtů a již na jaře2003 se na těchto kurtech hrálo. I samotná sokolovna se velmi změnila. Začala kompletnírekonstrukcí toalet v celém objektu, následovaly sprchy v šatně. Největší změnou prošla sokolovnav posledních třech letech. Bylo vybudováno ústřední topení, proběhla částečná výměna oken a oprava fasády na zadní straně sokolovny a byla provedena výměna dveří u zadního vchodu. Naplánována je výměna oken ve vinárně. Naše sokolovna potřebuje ještě další opravy, ale tybudou provedeny podle naší finanční situace a dotací.

Při zásmuckém Sokole fungují dva sportovní oddíly, kopaná a stolní tenis. Oba oddíly jsou řádněregistrovány a hrají pravidelné soutěže. V obou oddílech se daří i práce s mládeží, což je v dnešnídobě velmi důležité.

Dále v naší tělocvičné jednotě funguje cvičení žen, jóga, aerobic a tanečně pohybový kroužek. Naše ženy a dívky se pravidelně zúčastňují sokolských sletů. Zda má cvičení úspěch? O tom svědčí velký zájem o cvičení mezi ženami všech věkových kategorií.

V naší sokolovně se jednou týdně hraje florbal.

Po předchozím objednání jsou pro příchozí v provozu tenisové kurty. Hráči si mohou zakoupitobčerstvení a použít šatnu a sprchy v sokolovně.

Výbor Sokola Zásmuky by byl rád, kdyby se cvičení účastnilo co nejvíce dospělých a hlavně dětí a mládeže

REKONSTRUKCE BUDOVY SOKOLOVNY

Nejen „sportem je sokol živ“. Na sportování musí mít také prostory, doby, kdy se sportovalo nazelené louce, jsou dávno pryč. Naše Sokolská jednota má v tomto směru výhodu – velkou a krásnou sokolovnu otevřenou již v roce 1923. Jako každá stavba potřebuje také udržovat a modernizovat. O úpravách, které proběhly ve 20. stoletím, se dočteme v kronice. Na novodobýchúpravách se již sami podílíme. A jak se dočtete níže, pracovitost nám neschází.

O drobných úpravách a opravách psát nelze, ty probíhají průběžně. 

Rok 2006 – rekonstrukce sociálního zařízení – projekt financován z vlastních zdrojů Jednoty.

Rok 2008 – vybudováno ústřední vytápění včetně kotelny – projekt byl podpořen a spolufinancován Středočeským krajem a Českou obcí sokolskou, dofinancování z vlastní zdrojůJednoty.

Rok 2009 – proběhla výměna oken a oprava fasády na severní straně budovy – projekt bylpodpořen a spolufinancován Středočeským krajem, dofinancování z vlastních zdrojů.

Rok 2010 – výměna oken v klubové místnosti – projekt financován z vlastních zdrojů Jednoty.

Rok 2011 – rekonstrukce šatny cvičenců, včetně sprch – projekt financován z provozní dotaceMěsta Zásmuky a vlastních zdrojů Jednoty.

Zatím poslední akcí která probíhá v letech 2011-2012 je projekt nazvaný „REKONSTRUKCESOKOLOVNY“. Za tímto názvem se skrývají tři jednotlivé etapy rekonstrukce:

1)                 zateplení prkenného stropu

2)                 výměna dřevěných špaletových oken, výměna hliníkových oken a dveří

3)                 malování objektu

Projekt byl podpořen Místní akční skupinou Podlipansko, o.p.s. a Státním zemědělskýmintervenčním fondem v rámci „Programu rozvoje venkova“ – projektu „Leader“ – opatření„Realizace místní rozvojové strategie – Podpora občanské vybavenosti a spolkové činnosti“.    

Celkové výdaje tohoto projektu činí 620 tisíc.

Dotace projektu činí: z evropských zdrojů 397 tis. Kč

z národních zdrojů 99 tis. Kč.

Rozdíl 124 tisíc Kč bude financován z vlastních sokolských zdrojů.

Naší snahou a cílem projektu je modernizovat prostorovou základnu pro aktivníobčany

Zásmuk a jeho okolí. Zkvalitnit tím prostory pro volnočasové aktivity. A v neposlední řadě úsporaenergií, především tepla, a tím úspora finančních prostředků, kterých putuje do organizacízabývajících se volnočasovými aktivitami občanů stále méně.

Při přípravě a realizaci nám pomáhali partneři, jejich pomoci si velice ceníme.

Věříme, že se nám všem bude v sokolovně lépe sportovat.

Na vavřínech neusínáme a již dnes přemýšlíme o další opravách – fasáda sokolovny by si to takézasloužila.